FAQ - Rådgivning

Her finder du ofte stillede spørgsmål om rådgivning til erhverv.

Spørgsmål om afgifter

Hidtil har virksomheder, som udnyttede overskudsvarme fra processen til rumvarme ved hjælp af særlige installationer, skulle betale overskudsvarmeafgift. Som følge af, at virksomhederne fremover vil kunne få den samme godtgørelse af elafgiften på el anvendt til proces og til rumvarme m.v., ophæves regler om betaling af overskudsvarmeafgift.

Ophævelse af overskudsvarmeafgiften gælder dog først fra 1. januar 2023 for liberale erhverv.

Virksomheder, der ikke har været opmærksomme på deres mulighed for godtgørelse af betalt elafgift, kan få penge tilbage med op til tre års tilbagevirkende kraft.

For at opnå det skal der ske en korrektion af momsangivelsen for den periode, hvor afgiften er betalt. Fristen er derfor ikke ens for alle virksomheder, da den afhænger af, om virksomheden afregner moms på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis.

Det fremgår på din faktura fra dit elselskab, om der er potentiale for godtgørelse af din elafgift.

Se fakturaeksempel

Din virksomhed har to muligheder for godtgørelse af elafgiften:

Du kan som erhvervsdrivende, uanset årligt elforbrug, få godtgørelse for din elafgift. Det skal gå gennem din revisor.

Er dine bygninger (erhverv og privat) opvarmet med el som hovedkilde, er du berettiget til at modtage reduceret elafgift for den del af dit elforbrug, der er udover 4.000 kWh/år. 

Om din virksomhed benytter mulighed 1 eller mulighed 2 afhænger af din virksomheds anvendelseskode hos BBR.

Læs mere om reduceret elafgift

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort hele elafgiften på nær 0,4 øre/kWh, uanset om elektriciteten bruges til proces eller rumvarme mv.

Liberale erhverv er på lige fod med momsregistrerede virksomheder berettiget til at få godtgjort elafgift med den fulde afgift af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand på nær minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh. Dog er visse liberale erhverv undtaget fra denne hovedregel, hvilket betyder, at advokater, revisorer, arkitekter og reklamevirksomheder ikke har mulighed for at få godtgjort afgiften af den elektricitet, der går til procesformål.

Momsregistrerede virksomheder kan få fradrag for nogle af afgifterne, når de bruger energiprodukter eller vand til visse formål. På momsindberetningen er der felter til fradrag for følgende afgifter: olie- og flaskegasafgift, elafgift, naturgas- og bygasafgift, kulafgift, CO2-afgift og vandafgift. Spørg din revisor til råds da det er dem, som skal sikre, at du får godtgjort det, som du er berettiget til.

Vil du gerne vide mere om afgifter så kontakt EWII Rådgivning på 73 63 30 70.

Bruger du energi til at drive din virksomhed og din produktion - også kaldet procesenergi - kan du få godtgørelse.

Det kunne f.eks. være til:

 • Belysning
 • Drift af maskiner
 • Kontordrift f.eks. computere
 • Ovne

Energi kan være elektricitet men også gas, kul og fjernvarme. Der er desuden mulighed for godtgørelse for den el, du anvender til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Vil du gerne vide mere om afgifter så kontakt EWII Rådgivning på 73 63 30 70.

CO2 regnskab

Alle private og offentlige virksomheder kan få lavet et CO2 regnskab. Vi kigger på alle aktiviteter der udleder CO2 f.eks. energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70, hvis du vil vide mere.

Prisen på et CO2 regnskab afhænger af branche og størrelsen på din virksomhed. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. Derfor beder vi jer kontakte os for et konkret tilbud.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70.

Databaseret energiledelse

Databaseret energiledelse betyder, at vi ser på data om den bygning, din virksomhed holder til i og bygningens energiforbrug. Tallene bruger vi til at se, hvor din virksomhed har mulighed for at reducere energiforbruget.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller på 73 63 30 70, hvis du vil høre mere om databaseret energiledelse.

Ved databaseret energiledelse får din virksomhed:

 • Løbende overblik over din virksomheds energiforbrug og virksomhedens muligheder for energibesparelser – og dermed også muligheder
  for økonomiske besparelser
 • Et overskueligt system til at arbejde løbende med energioptimering
 • Dokumentationen for energiforbruget til godtgørelse af energiafgifterne

Energistyring er en simpel metode til at:

 • Få et overblik over dit forbrug af varme, vand og el og spare på disse
 • Fastholde opnåede besparelser
 • Få viden om hvornår det kan betale sig at investere i besparende foranstaltninger
 • Følge afkølingen over anlægget, så straftariffen i tide kan undgås
 • Få et bedre indeklima
 • Mindske CO2 udledningen

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller på 73 63 30 70, hvis du vil høre mere om energistyring.

Din virksomhed kan søge tilskud til de nødvendige investeringer i forbedret eller nyt udstyr. Du skal bare huske at søge tilskud inden, du går i gang med det konkrete projekt.

Læs om energitilskud

ISO 50001 er en international standard udviklet af International Organization of Standardization (ISO) og kan anvendes i alle organisationer uanset størrelse. ISO 50001 leverer en struktur til at etablere, styre og forbedre virksomhedens energiforbrug og –besparelse.

ISO 50001 er kompatibel med andre anerkendte ledelsessystemer, såsom miljøledelsessystemet ISO 14001 og kvalitetsledelsessystemet ISO 9001.

Energiledelse er et ledelsessystem med fokus på virksomhedens energiforbrug. Det har til formål at hjælpe virksomheder med at skabe overblik, systemer og processer, som løbende optimerer og reducerer energi- og ressourceforbruget.
Udover løbende at reducere energiforbruget er der også krav om løbende optimering og forbedring af selve energiledelsessystemet på den enkelte virksomhed.

Energimærkning

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygninger flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes.

Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding. Derudover er der krav om energimærkning ved:

 • Salg eller udlejning
 • Nybyggeri
 • Offentlige bygninger over 250 m2
 • Bygninger til erhverv over 1.000 m2

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70, hvis du har spørgsmål til energimærkning af erhvervsbygninger.

Prisen på energimærkningen afhænger af bygningens størrelse, opførelsesår samt hvilken type energimærkning, der ønskes - og hvilke krav og forudsætninger virksomheden selv har. Derfor beder vi jer kontakte os for et konkret tilbud.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70.

Energisyn

Vidste du, at en stor del af virksomheders energiforbrug ligger uden for arbejdstiden. For mange virksomheder handler det typisk om udstyr og maskiner, der startes for tidligt eller slukkes for sent. Er ventilationen tændt unødigt og bliver der tændt lys overalt i virksomheden, selvom det kun er dele, der er i brug.

Du vil ofte kunne spare på energien ved at være opmærksom på de elapparater du har i din virksomhed og sørge for at tjekke dit energiforbrug løbende. På den måde kan du i tide opdage, hvis noget ikke er, som det skal være.

For den billigste energi er den energi du ikke bruger.

Hos EWII hjælper vi dig med at spare på energien.

Prisen på et energisyn afhænger af din virksomheds størrelse og om den er fordelt på flere lokationer. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. Derfor beder vi jer kontakte os for et konkret tilbud.

Du kan kontakte EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller på 73 63 30 70, hvis du vil høre mere om energisyn.

Energisynet foregår ved at vi:

 1. Indsamler relevante data
 2. Gennemgår bygninger, anlæg og udstyr
 3. Analyserer data og udarbejder energisynsrapporten
 4. Gennemgår rapporten og evt. sørger for indberetning

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70, hvis I har spørgsmål til energisyn.

Et energisyn er en grundig gennemgang af din virksomheds bygninger, anlæg, udstyr og transport, hvor fordelingen af virksomhedens energiforbrug og energiforhold kortlægges. Resultaterne af gennemgangen analyseres og bruges til at identificere muligheder for energieffektivisering.

Hver fjerde år skal virksomheder have foeretaget et energisyn. Det er et led i EU’s energieffektivitetsdirektiv.

Energisyn er obligatorisk i store virksomheder. De danske regler siger, at virksomheder med over 250 ansatte eller en omsætning på mindst 50 millioner euro og en årlig balance på mindst 43 millioner euro er omfattet kravet om energisyn.

Når virksomheden har fået foretaget et energisyn, skal det indrapporteres til Energistyrelsen, som godkender det. Der er intet krav om at virksomheden skal gennemføre besparelsesforslagene fra energisynsrapporten.

Hjælp til energitilskud

For at få økonomisk støtte til at energieffektivisere, skal din virksomhed søge tilsagn om tilskud, før energispareprojektet igangsættes. Tilsagnet tildeles via Energistyrelsens ansøgningsrunder, hvor ansøgerne konkurrerer om at opnå tilskud på baggrund af støttebeløbets størrelse.

Ansøgningsrunderne til erhvervspuljen er kun åbne 2 uger ad gangen 5 gange om året. Det er derfor vigtigt, at du får screenet for rentable energibesparelser i god tid, så du kan få forberedt den nødvendige dokumentation på energispareprojektet, til ansøgningsrunden åbner.

Vi kan rådgive dig og hjælpe med beregning af besparelsespotentiale, ansøgning om tilskud samt dokumentation. Ring til EWII Energirådgivning på 73 63 30 70.

Din virksomhed kan få tilskud til en række energibesparende tiltag. Erhvervspuljen har særligt fokus på at fremme tiltag, hvor der konverteres fra fossil energi til el. Energistyrelsen prioriterer derfor denne type projekt, når der gives tilsagn om tilskud.

Du kan blandt andet søge tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED lyskilder
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

Du kan kontakte EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller på 73 63 30 70, hvis du skal have hjælp til at ansøge om energitilskud.

Energistyrelsens Erhvervspulje afløser den tidligere Energiaftale af 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020. Erhvervspuljen gælder foreløbigt indtil 2030.

Formålet med puljen er at støtte energispareprojekter, der styrker virksomhedernes konkurrenceevne og bidrager til at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030. Puljen er målrettet privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder.

Kunderådgiver erhverv

Lad os kommunikere digitalt

For at kunne benytte Selvbetjeningen er det en forudsætning, at virksomheden tilmelder sig digital post.

Med digital post er du altid på forkant med de vigtigste informationer fra EWII, og du har alle dokumenter fra EWII samlet ét sted.

Bliv klogere på digital post

Hold dig opdateret i Selvbetjeningen

Som kunde hos EWII har din virksomhed adgang til Selvbetjeningen.

Her kan du se og udskrive virksomhedens regninger og følge jeres forbrug af eksempelvis el, vand og varme.

I Selvbetjeningen kan du også tilmelde vores sms-service for driftsforstyrrelser, så du får besked i tilfælde af nedbrud.

Gå til Selvbetjeningen

Kunderådgiver

Din hverdag

Erhvervsservice til vores elkunder

Hos EWII har vi oprettet et erhvervsteam, så det nu bliver nemmere for dig som elkunde, at komme i kontakt med os.