Hvad er tidsdifferen­tierede tariffer?

Nettarif er en betaling, som din virksomhed betaler for at få transporteret strøm frem til jer. Og den varierer i løbet af døgnet.

Betaling for distribution af el

Nettarif dækker over de ydelser og omkostninger, Energinet og netselskaber har til drift og administration af elnettets kabler, der løber gennem Danmark. Man kan altså kalde det for betaling af distribution af el. Distribution er det, I betaler for at få jeres el transporteret gennem elnettet til jeres virksomhed. Din virksomhed betaler nettariffer, uanset hvilket elprodukt og -leverandør I har.

Energinet er det offentlige transmissionsselskab, og er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Energinet bygger også de vigtige elforbindelser til udlandet. Energinet ejer og udvikler højspændingsnettet i Danmark og sørger for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Netselskaber er dem, der ejer de kabler, der transporterer el fra producenten ud til virksomhederne. Det er jeres lokale netselskab, der ejer og har ansvaret for elnettet og sørger for vedligeholdelse og udbygning, i jeres område. Find din virksomheds netselskab

Uanset hvilket netselskab, der leverer el i jeres område, så kan I frit vælge elleverandør.

Tariffer indgår i jeres elregning ​

Din virksomheds elregning består af en række forskellige poster:

  • Nettarif og netabonnement til jeres netselskab
  • Prisen for den brugte strøm til jeres elleverandør
  • Moms og afgifter til staten samt en transport tarif til Energinet

Både nettarif og netabonnement betaler I via den elregning, I modtager fra jeres elleverandør. Netabonnementet har en fast månedlig pris, mens størrelsen på jeres nettarif afhænger af, hvor meget strøm I bruger i virksomheden.

Nettariffen for el afregnes pr. kWh og kan variere fra time til time. Det afhænger af, hvilken prismodel jeres netselskab har valgt. I finder de aktuelle tariffer på energinet.dk og på jeres netselskabs hjemmeside. EWII opkræver nettarifferne 1:1 på vegne af jeres lokale netselskab og Energinet. Se regningseksempel

Se aktuelle priser for nettariffen for TREFOR Elnet.

Hvad er tidsdifferentierede tariffer?

Hvad er tidsdifferentierede tariffer?

Tidsdifferentierede tariffer betyder, at den pris din virksomhed betaler for at få transporteret strøm frem til jer, varierer afhængigt af, hvornår på døgnet I bruger strømmen - og hvornår på året. Uanset hvilket elprodukt I har.

Nettarifferne varierer nemlig også i forhold til sæson; sommertariffer og vintertariffer. 

Det vil sige, at selv om I har en fastpris på jeres el, svinger udgiften til nettariffen i forhold til, hvornår i døgnet I bruger strømmen. Og om det er i sommer- eller vintermånederne. 

I kan spare penge, hvis I flytter elforbruget

Tidsdifferentierede tariffer betyder, at den pris som din virksomhed betaler for at få strømmen transporteret frem til jer, ikke er den samme i alle døgnets 24 timer, men bliver opgjort på timebasis. Det giver jer mulighed for at spare penge, hvis I flytter jeres elforbrug til de tidspunkter på døgnet, hvor tariffen er lav. Det gælder uanset, hvilket elprodukt I har.

De tidsdifferentierede tariffer skal medvirke til, at virksomheder skal flytte dele af elforbruget væk fra til de tidspunkter, hvor der er flest, der bruger strøm, og elnettet derfor er mest belastet.

Særligt i perioden fra den 1. oktober til den 1. april i tidsrummet mellem kl. 17 og 21 er der en høj belastning på elnettet. Derfor er tarifferne i det tidsrum højere. Derimod vil prisen være lavere på de øvrige tidspunkter af døgnet samt i sommerhalvåret.

De høje elpriser betyder højere tariffer

På grund af de høje elpriser, som vi oplever i Danmark, er mange netselskaber nødt til at sætte deres tariffer op. Tariffen dækker blandt andet netselskabernes omkostninger til nettab. Nettab er den mængde strøm, der går tabt, når strømmen transporteres gennem elnettets kabler ud til din virksomhed. Alle netselskaber er fra myndighedernes side pålagt at dække dette nettab ved at købe en tilsvarende mængde strøm gennem et offentligt udbud hos en elforhandler. Det betyder, at når elpriserne stiger så kraftigt, som de gør lige nu, så stiger netselskabets omkostninger til nettab tilsvarende.

Fra den 1. januar 2023 blev tarifmodel 3.0 indført. Det betyder, at flere netselskaber har indført tre tidsperioder med forskellige priser på tariffen.

Det skal motivere virksomheder til at tænke mere over elforbruget og flytte det væk fra de tidspunkter, hvor der er høj belastning på elnettet.

Tariffen vil være lavest mellem kl. 24-06 og højest mellem kl. 17-21. Desuden er tariffen lavere i sommerhalvåret, da presset på elnettet er mindre i den periode end i vintermånederne. Den konkrete pris afhænger af, hvilket netselskab der leverer strøm i jeres område.

Se din virksomheds elnetselskab