Hvad er CO2 kvoter?

Én CO2 kvote giver ret til at udlede ét ton CO2. Kvoteordningen er lavet af EU og har til formål at nedbringe udledningen af drivhusgasser i atmosfæren.
Hvad er en CO2 kvote? Bliv klogere på CO2 kvoter, hvad de indebærer, hvordan de reducerer drivhusgasser og hvad en CO2 kvote faktisk er.

Hvert år udstedes et antal kvoter, hvorefter kvoterne fordeles som gratis-kvoter blandt virksomhederne, der er omfattet af ordningen. Det er typisk virksomheder med et meget stort energiforbrug og virksomheder i energisektoren.

Fidusen er, at der hvert år udstedes færre og færre kvoter, således at virksomhederne ”presses” til at formindske deres udledning. Hvis en virksomhed ikke formår at mindske deres udledning tilstrækkeligt, må virksomheden ud at købe kvoter af virksomheder, som har kvoter tilovers. Virksomhederne har altså yderligere incitament til at nedbringe sin udledning, idet der er en økonomisk gevinst ved at have for mange kvoter.

Hvad påvirker prisen på CO2 kvoter?

Prisen på CO2 kvoter påvirkes af mange forskellige faktorer, men i sidste ende handler det om udbud og efterspørgsel.

Øget energiforbrug

Hvis vi eksempelvis har meget kolde temperaturer i Europa, så øges energiforbruget. Når forbruget øges, giver det typisk anledning til, at der i højere grad er brug for fossilt brændsel i energiproduktionen for at kunne følge med efterspørgslen. Når der anvendes flere fossile brændsler i produktionen af el og varme, udledes der en større mængde CO2. Den øgede udledning betyder, at der efterspørges flere CO2 kvoter og dermed stiger priserne. Når priserne på brændselsmarkederne stiger på grund af øget efterspørgsel, vil prisen på kvotemarkedet derfor typisk også stige.

Handel med kvoter

Noget andet der kan påvirke prisen på CO2 kvoter, er spekulativ handel. Hvis hedgefonde eller andre spekulative aktører i markedet pludselig køber eller sælger store mængder kvoter, kan det påvirke prisen.

Spekulative handler kan også være med til at reducere udledningen af CO2. Det gøres ved at købe CO2-kvoter og herefter annullere dem.

Annullering af CO2-kvoter giver en virksomhed en miljøbevidst profil, fordi de er med til at mindske det samlede udbud af CO2-kvoter i Danmark og i resten af Europa. Ved at annullere CO2-kvoter er de med til at presse prisen på kvoterne og dermed gøre det mindre attraktivt at udlede store mængder af CO2.

De kan eksempelvis købe og annullere kvoter svarende til virksomhedens elforbrug.

Politiske indgreb

Desuden påvirkes markedet for CO2 kvoter også af politiske beslutninger. Idet markedet er tænkt som et værktøj til at nedbringe udledningen af CO2 i Europa, er det også muligt for politikkerne i EU at lave om på reglerne eller på anden måde at ændre på, hvordan markedet fungerer. Derfor vil priserne på markedet påvirkes, når politikkerne kommer med nye udspil, der kan påvirke markedet.  

En kombination af øget efterspørgsel på fossile brændsler, dertilhørende prisstigninger på brændselsmarkederne og spekulativ handel drev i løbet af 2021 priserne på markedet for CO2 kvoter op. Faktisk var prisen næsten tredoblet i løbet af året. 

Hvordan påvirker prisen på CO2 kvoter prisen på el?

Hvordan påvirkes prisen på el af prisen på CO2 kvoter?

I elproduktionen bruges både grønne kilder som vind og sol, men også fossile brændsler som gas, kul og olie. Udledningen af CO2 er naturligvis størst, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner, og brugen af fossile brændsler er nødvendig.

Når der anvendes fossile brændsler i energiproduktionen, betyder det, at producenten er nødt til at købe CO2 kvoter for at kompensere for sin udledning. Det bliver med andre ord dyrere at producere strøm baseret på fossile brændsler.

Når strømmen er dyrere at producere, vil producenten også have en højere pris for sin el og dermed stiger prisen.

Læs mere om hvad der påvirker elprisen

Nyttig viden

CO2 er den kemiske betegnelse for kuldioxid - også kaldet carbondioxid. Den kemiske betegnelse CO2 angiver, at kuldioxid består af ét kulstofatom og to oxygenatomer.  

CO2 er en gasart, som hverken kan ses eller lugtes. Den findes helt naturligt i atmosfæren, men er også menneskeskabt. Den naturlige gas udledes blandt andet, når vi mennesker ånder ud og når organisk materiale nedbrydes. Den menneskeskabte gas skabes hovedsageligt ved forbrænding af fossile brændstoffer.

Drivhusgasser er en fælles betegnelse for de luftarter, der bidrager til drivhuseffekten. Drivhusgas findes naturligt i jordens atmosfære og sørger for, at en del af solens varmende stråler ikke slipper ud igen.

Selvom man ofte taler om CO2 i forbindelse med global opvarmning og klimaforandringer, så er CO2 ikke den eneste luftart, der bidrager til drivhuseffekten. De luftarter, som forårsager drivhuseffekten kaldes drivhusgasser. De mest almindelige er:

  • Kuldioxid (CO2)
  • Metan (CH4)
  • Lattergas (N2O)

Der er stor forskel på, hvor meget udledningen af de forskellige drivhusgasser påvirker den globale opvarmning. For at kunne sammenligne drivhusgasserne omregner man det hele til CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, omregnes det til 25 gram CO2. Og hvis der udledes et gram lattergas, omregnes det til 298 gram CO2.

Se statistik over drivhusudledningen i Danmark

Der sker CO2 udledning, når vi mennesker trækker vejret, og når der afbrændes kul og affald.

CO2 er nødvendigt for at jordens økosystem fungerer. Planter og træer skal bruge CO2 for at gro, og når de gør det, laver de CO2 om til ilt. Hvis der ikke er nok CO2 i atmosfæren, ville vi mennesker få problemer med at få nok ilt.

CO2 er i sig selv ikke slemt, men det kan blive et stort problem, hvis der er for meget af det. Hvis der er for meget CO2 i atmosfæren, forstærker det drivhuseffekten.

En CO2 kvote, også kendt som kulstofkvote eller kvote for drivhusgas, er en tilladelse eller rettighed til at udlede en bestemt mængde kuldioxid (CO2) eller andre drivhusgasser i atmosfæren. Disse kvoter er en del af emissionshandelssystemer, der er designet til at reducere udledningen af drivhusgasser og bekæmpe klimaændringer.

Emissionshandel er en markedsbaseret tilgang, hvor regeringer fastsætter et loft for den samlede mængde drivhusgasser, som virksomheder eller industrier kan udlede. Derefter tildeles virksomhederne en bestemt mængde CO2 kvoter, der repræsenterer deres tilladte udledning. Hvis en virksomhed formår at reducere sine egne udledninger under det fastsatte loft, kan den sælge overskydende kvoter til andre virksomheder, der måske har svært ved at overholde deres tildelte kvoter. Det skaber et marked for CO2 kvoter, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen på kvoterne.

Formålet med CO2 kvoter er at skabe økonomiske incitamenter for virksomheder til at reducere deres drivhusgasudledninger og investere i mere miljøvenlige teknologier og praksisser. Ved at fastsætte et loft for samlet udledning kan regeringer gradvist reducere drivhusgasudslippet og arbejde hen imod at nå nationale eller internationale klimamål.

Viden om el

Det nordiske elmarked fra 2023 til 2025

Forventningen til, hvordan elpriserne udvikler sig i fremtiden, er afgørende for elmarkedet og investeringer i energisektoren. Vi har samlet et overblik over de elementer, som kommer til at påvirke elmarkedet i Norden fra 2023 og frem til 2025.