Hvordan fungerer elmarkedet i Danmark?

Det danske elmarked kan være en lille smule udfordrende at forstå. Der er mange parter og mange faktorer, der har indflydelse på det.

Elmarkedet består af et engrosmarked og et detailmarked. På engrosmarkedet handler elproducenter og elhandlere med hinanden, og på detailmarkedet handler elleverandører med forbrugere. Handlen med el foregår på elbørsen, Nord Pool, hvor producenter og elhandlere handler med hinanden. Her udveksler nordiske og andre europæiske lande el på tværs af landegrænser. Udbud og efterspørgsel fastsætter elprisen, som derfor svinger time for time.

Læs mere om strømmen i Danmark

Elsystemet i Danmark består af henholdsvis elproduktionen, transmissionsnettet og selve distributionsdelen.

Elnettet i Danmark

I Danmark består elnettet af et distributionsnet og et transmissionsnet. Transmissionsnettet kan beskrives som ”strømmens motorveje”, og sørger for, at vi kan importere og eksportere strøm. Transmissionsnettet er anlæg på 100 kV og opefter, der ejes af Energinet. Nettet har den funktion at lede strømmen rundt mellem landsdelene. På den måde sørger nettet for transport af elproduktion, til forbrugsområder samt til/fra vores nabolande.

Distributionsnettet udgør det net der forbinder forbrugerne og transmissionsnettet. Det er alle anlæg på under 100 kV, og kan beskrives som ”landeveje og stikveje” for strømmen. Desuden udgør distributionsnettet tilslutningspunktet for størstedelen af elproduktionen, primært fra lokale decentrale kraftvarmeværker og vindmøller på land. Elforbrugeren er direkte tilsluttet distributionsnettet som ejes af netselskabet.

Se det interaktive danmarkskort for elsystemet

Bliv klogere på elmarkedet og elnettet i Danmark.

Energinet driver transmissionsnettet

Energinet er Danmarks systemansvarlige transmissionsvirksomhed. Det betyder, at de har ansvaret for at drive transmissionsnettet og elsystemet i Danmark.  Energinets kerneydelse er forsyningssikkerhed og at sørge for, at alle i Danmark har strøm i stikkontakten.  I praksis sker det ved at sikre, at der er balance mellem forbrug og produktion i elsystemet døgnet rundt, så elnettet altid holder den elektriske spænding.

Energinet skaber også rammerne for et velfungerende elmarked, der sikrer både forbrugere og producenter fair priser og fremmer klimavenlige energiløsninger. Energinet ejer og driver DataHub.

Udover at indsamle milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser, håndterer DataHub al datakommunikation og forretningsprocesser mellem elleverandører og netvirksomheder i elmarkedet. Det sker for eksempel, når netvirksomhederne indsender måledata på et målepunkt til DataHub, der så videresender til den relevante elleverandør, som derpå kan afregne kunden.

Netselskaber driver distributionsnettet

Distributionsnettet er dit lokale elnet, som består af ledningsnettet fra transmissionsnettet og ud til forbrugeren. Netselskaber i Danmark har monopol på at transportere strøm i hvert sit geografisk afgrænsede netområde. Det er netselskabernes ansvar at måle forbrug og produktion af strøm i deres område og indsende det til DataHub’en. Netselskaberne har også ansvaret for, at der indbetales elafgifter til SKAT af den mængde strøm, der forbruges i deres område.

Netselskaberne modtager betaling fra elleverandørerne for at transportere strøm ud til deres kunder. Forsyningstilsynet regulerer netselskaberne for at sikre, at den pris, de opkræver, står i rimeligt forhold til de udgifter, der er forbundet med driften af nettet. Drift af nettet omfatter opgaver som tilslutning af nye kunder, opgørelse af elforbrug og udvikling og vedligehold af ledningsnettet og anlæg.

Elleverandører køber strømmen

Elleverandørerne er din kontakt til elmarkedet. Det er dem, der køber strøm ind på dine vegne, og som du tegner en elaftale med. Elleverandørerne køber strøm gennem en balanceansvarlig aktør på elbørser eller andre balanceansvarlige aktører og sælger den videre til kunderne. Elleverandørerne betaler netselskaberne for at transportere strøm ud til kunderne og hjemtage måledata til afregning af kunderne.

Der er frit valg af elleverandør blandt alle elselskaber i Danmark. Se samlet liste over elleverandører og mæglere. 

Elleverandørerne har blandt andet ansvaret for at opkræve betaling for både forbrug, afgifter, tariffer og transport hos kunderne i én samlet regning. Netselskaber og Energinet fakturerer elleverandøren for afgifter og brug af net.

Strømmen i Danmark kommer fra flere forskellige energikilder.

Viden om el

Her kommer strømmen fra

Bliv klogere på hvordan elektricitet produceres i Danmark, energikilder, hvor strømmen kommer fra og hvilke faktorer der påvirker elpriserne.