Hvad består elpriser for virksomheder af?

Prisen på strøm er sammensat af flere forskellige elementer.

Virksomheder kan frit vælge elleverandør blandt alle elselskaber i Danmark. Se samlet liste over elleverandører og mæglere.

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer:

  • Betaling for el
  • Betaling for transport
  • Afgifter til staten
  • Moms

Det er kun omkring 20 % af din samlede elregning, der går til din elleverandør. De resterende ca. 80 % består af moms, transport, offentlige serviceforpligtelser, energiafgifter til staten og abonnement til netselskabet. Denne fordeling er ens, ligegyldigt hvilken elaftale og elleverandør du har.

Diagram der viser elprisens sammensætning.  Lær om elpriser og få svar på spørgsmålet: Hvad koster en kWh?

Elpris og abonnement til elselskab
Betaling for el er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked, og som du kan lave en individuel aftale med din elleverandør om.

Elprisen dækker over prisen på dit elprodukt samt abonnement til elleverandøren. Abonnementet er en fast pris, som er uafhængig af forbrug og dækker omkostninger til aflæsning, afregning og fællesomkostninger.

Abonnement netselskab
Dit abonnement til netselskabet dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning, fællesomkostninger samt vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata. Er der flere afregningsmålere på en installation, bliver abonnementsbetaling opkrævet pr. måler til dækning af de omkostninger, der er forbundet med det.

Transport af el
Betaling for transport dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til slutbrugeren. Det er netselskabet, der via elleverandøren opkræver betaling for transport. Betalingen dækker omkostninger til udbygning, forrentning og vedligeholdelse af elnettet. 

Du opkræves på vegne af Energinet også for transport- og systemydelser, der ejer det overliggende net i Danmark. Det omfatter betaling for net (nettarif) og system (rådighedstarif).

Strømmen transporteres fra producent til kunde gennem et overordnet elnet og videre gennem de lokale netselskabers distributionsnet. Det er Energinet, der har det overordnede ansvar for at sikre, at produktionen af el og forbrug stemmer overens.

Afgifter til staten og offentlige forpligtelser
Du bliver opkrævet en række udgifter og gebyrer, som EWII kræver på vegne af Energinet og den danske stat. Elafgiften er et beløb der pålægges pr. forbrugt kWh.

Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle skal betale til – blandt andet PSO.

PSO bliver opkrævet på vegne af Energinet og dækker omkostninger ved offentlige forpligtelser, som er fastsat i Lov om Elforsyning. Det omfatter omkostninger til bl.a. forskning og udredning af miljøvenlig elproduktion, omlægning af tilskud til vindmølleproduceret el, brændsels-beredskabslagre, drift af Sikkerhedsstyrelsen samt en del af omkostningerne til Energitilsynet.

Hvad er PSO?
PSO er en afgift, som alle betaler via deres elregning. PSO står for Public Service Obligations, som betyder offentlige serviceforpligtigelser. Det meste af afgiften er tilskud til vedvarende energi.

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om udfasning af PSO-tariffen fra 2017-2022. PSO-udgifterne vil fra 2017 derfor løbende blive flyttet til finansloven, og udgifterne vil være fuldt indfaset på finansloven i 2022. Så PSO-systemet vil være fuldt afviklet pr. 1. januar 2022.

Med aftalen vil erhvervsvirksomheders elregning i gennemsnit blive ca. 25 % billigere. Det giver danske virksomheder de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Moms
Du skal betale moms af alle elprisens elementer.

Vandfald

Viden om el

Hvad påvirker elpriserne?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når elpriser til erhverv fastsættes. F.eks. er der nogle grundlæggende forhold i vores samfund og i verdensøkonomien, der er afgørende. Men ligesom med andre produkter, bliver salget og prisen også påvirket af udbud og efterspørgsel.

Vindmølle på en mark

Viden om el

Grøn strøm til erhverv

Uanset hvilket elprodukt din virksomhed vælger, er grøn strøm en fast del af alle vores energiprodukter. Det betyder, at du kan dække din virksomheds elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder.