Bliv klogere på elmarkedet

Din leverandør af el er din kontakt til elmarkedet. Det er dem, der køber strøm ind på dine vegne og som du tegner en elaftale med.

Elmarkedet kan være svært at forstå. Der er mange parter og mange faktorer, der har indflydelse på det. Vi vil forsøge at give et lille indblik i, hvordan det hele hænger sammen.

Når din virksomhed betaler elregningen betaler I for mere end blot råvaren, som er el. Transmissionsnettet og de anlæg, der sikrer jer strøm til jeres bygninger og maskiner, finansieres via elregningen i form af forskellige tariffer. Derudover har staten fastsat en række afgifter på energi, der ligeledes bliver opkrævet via elregningen.

Energinet driver transmissionsnettet

Energinet er dem der ejer og driver det primære transmissionnet, der gør, at vi overhovedet kan importere og eksportere strøm. Man kan sige, at de står for at drive "motorvejene" i det danske elnet.

Leverandøren af el

Din leverandør af el er din kontakt til elmarkedet. Det er dem, der køber strøm ind på dine vegne og som du tegner en elaftale med. Sammen med Energinet er det din elleverandørs ansvar, at du har strøm i dine stikkontakter.

Virksomheder kan frit vælge elleverandør blandt alle elselskaber i Danmark. Se samlet liste over elleverandører og mæglere.

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer

  • Betaling for el
  • Betaling for transport
  • Afgifter til staten
  • Moms

Det er kun omkring 20 % af din samlede elregning, der går til din elleverandør. De resterende ca. 80 % består af moms, transport, offentlige serviceforpligtelser, energiafgifter til staten og abonnement til netselskabet. Denne fordeling er ens, ligegyldigt hvilken elaftale og elleverandør du har.

Læs hvad er påvirker elpriserne

Lær om elpriser for virksomheder. Diagram der viser elprisens sammensætning.

Elpris og abonnement til elselskab

Betaling for el er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked, og som du kan lave en individuel aftale med din elleverandør om.

Elprisen dækker over prisen på dit elprodukt samt abonnement til elleverandøren. Abonnementet er en fast pris, som er uafhængig af forbrug og dækker omkostninger til aflæsning, afregning og fællesomkostninger.

Abonnement netselskab

Dit abonnement til netselskabet dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning, fællesomkostninger samt vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata. Er der flere afregningsmålere på en installation, bliver abonnementsbetaling opkrævet pr. måler til dækning af de omkostninger, der er forbundet med det.

Transport af el

Betaling for transport dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til slutbrugeren. Det er netselskabet, der via elleverandøren opkræver betaling for transport. Betalingen dækker omkostninger til udbygning, forrentning og vedligeholdelse af elnettet. 

Du opkræves på vegne af Energinet også for transport- og systemydelser, der ejer det overliggende net i Danmark. Det omfatter betaling for net (nettarif) og system (rådighedstarif).

Strømmen transporteres fra producent til kunde gennem et overordnet elnet og videre gennem de lokale netselskabers distributionsnet. Det er Energinet, der har det overordnede ansvar for at sikre, at produktionen af el og forbrug stemmer overens.

Afgifter til staten og offentlige forpligtelser

Du bliver opkrævet en række udgifter og gebyrer, som EWII kræver på vegne af Energinet og den danske stat. Elafgiften er et beløb der pålægges pr. forbrugt kWh.

Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle skal betale til – blandt andet PSO afgift.

PSO afgift bliver opkrævet på vegne af Energinet og dækker omkostninger ved offentlige forpligtelser, som er fastsat i Lov om Elforsyning. Det omfatter omkostninger til bl.a. forskning og udredning af miljøvenlig elproduktion, omlægning af tilskud til vindmølleproduceret el, brændsels-beredskabslagre, drift af Sikkerhedsstyrelsen samt en del af omkostningerne til Energitilsynet.

Hvad er en PSO afgift?

PSO afgift betaler alle via deres elregning. PSO står for Public Service Obligations, som betyder offentlige serviceforpligtigelser. Det meste af afgiften er tilskud til vedvarende energi.

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om udfasning af PSO-tariffen fra 2017-2022. PSO-udgifterne vil fra 2017 derfor løbende blive flyttet til finansloven, og udgifterne vil være fuldt indfaset på finansloven i 2022. Så PSO-systemet vil være fuldt afviklet pr. 1. januar 2022.

Med aftalen vil erhvervsvirksomheders elregning i gennemsnit blive ca. 25 % billigere. Det giver danske virksomheder de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Moms

Du skal betale moms af alle elprisens elementer.

Viden om el

Huskeliste til virksomheder der skal flytte

Det kan være svært at bevare overblikket. Derfor har vi lavet en huskeliste til virksomheder, der står og skal flytte til en ny adresse.