Reduceret elafgift erhverv

Elafgifter til erhverv reduceres og gør el til varme billigere for virksomheder.

Fra 1. januar 2021 blev det billigere for virksomheder, der anvender el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Som en del af klimaaftalen nedsættes afgiften på el til erhverv.

Hvad kan din virksomhed spare?

Hidtil har virksomheder kunne få godtgjort elafgift af el anvendt til proces med den fulde elafgift på nær 0,4 øre/kWh. Derimod har virksomheder, der anvendte el til opvarmning af lokaler, i vandvarmere, til klimaanlæg og komfortkøling kunne få 68,2 øre/kWh tilbage af de 89,2 øre/kWh, som elafgiften udgjorde i 2020.

Lovændringen betyder, at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort hele elafgiften på nær 0,4 øre/kWh, uanset om elektriciteten bruges til proces eller rumvarme m.v. Det kan derfor blive til store besparelser.

Et eksempel:

 

2020 2021
Samlet forbrug  200.000 kWh  200.000 kWh
El anvendt til proces  100.000 kWh  100.000 kWh
El anvendt til rumvarme m.v.  100.000 kWh 100.000 kWh
Afgift efter godtgørelse af proces  400 DKK  400 DKK
Afgift efter godtgørelse af rumvarme m.v.  21.000 DKK   400 DKK
Samlet afgift, der ikke godtgøres  21.400 DKK  800 DKK
Besparelse    20.600 DKK

*Eksemplet er forudsat, at virksomheden har fuld fradragsret for moms, og ikke er et liberalt erhverv.

Det betyder samtidig, at momsregistrerede virksomheder, bortset fra liberale erhverv, ikke fremover skal sondre mellem el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Momsregistrerede virksomheder behøver derfor ikke pr. 1. januar 2021 at foretage måling af deres elforbrug til rumvarme m.v., men kan få godtgørelse af hele elafgiften på nær minimumssatsen på 0,4 øre/kWh.

Nedsat elafgift til liberale erhverv

Efter de nugældende regler kan liberale erhverv alene få godtgørelse af afgift for el anvendt til rumvarme, komfortkøling med videre. Liberale erhverv kan derimod ikke få godtgørelse af el anvendt til proces. Procesenergi er for eksempel el anvendt til belysning og drift af pc’er.

Liberale erhverv omfatter:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklamebureauer
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører

Liberale erhverv er pr. 1. januar 2021 berettiget til at få godtgjort elafgift med den fulde afgift af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand på nær minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh. Liberale erhverv skal derfor fortsat frem til 1. januar 2023 foretage måling af el anvendt til disse formål for at være berettiget til godtgørelse.

Fra 1. januar 2023 ophæves begrænsningen af godtgørelse af elafgift for liberale erhverv, og de kan derfor fra denne dato få godtgørelse af elafgift både for el anvendt til proces og til rumvarme m.v. på linje med andre momsregistrerede virksomheder.

Hvordan søger du om nedsat elafgift?

Det fremgår på din faktura fra dit elselskab, om der er potentiale for godtgørelse af din elafgift. Hvis der er det, har din virksomhed 2 muligheder:

Mulighed 1:

Du kan som erhvervsdrivende, uanset årligt elforbrug, få godtgørelse for din elafgift. Det skal gå gennem din revisor.

Mulighed 2:

Er dine bygninger (erhverv og privat) opvarmet med el som hovedkilde, er du berettiget til at modtage reduceret elafgift for den del af dit elforbrug, der er udover 4.000 kWh/år. 

Sådan ansøger du om nedsat elafgift

Om din virksomhed benytter mulighed 1 eller mulighed 2 afhænger af din virksomheds anvendelseskode hos BBR. Tjek din anvendelseskode på BBR

Hvis din virksomhed har følgende anvendelseskode, skal du ansøge om reduceret elafgift via dit nuværende elselskab:

110: Stuehus til landbrugsejendom

120: Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)

130: Række-, kæde-, dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

131: Række- og kædehus (lodret adskillelse mellem enhederne)

132: Dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne)

140: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne)

150: Kolleguim

160: Boligbygning til døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)

190: Anden bygning til helårsbeboelse

Opfylder din BBR ikke én af ovenstående krav, skal du benytte dig af første mulighed, som er godtgørelse gennem din revisor. Det er kun muligt at benytte én af ovenstående muligheder, da du ikke både kan modtage reduceret elafgift og få godtgjort din elafgift gennem din revisor.

Overskudsvarme fra industri og produktion kan genbruges til fjernvarme - og er grøn varme ud til fjernvarmeforbrugerne.

Overskudsvarme

Tidligere har virksomheder, som udnyttede overskudsvarme fra proces til rumvarme ved hjælp af særlige installationer, skulle betale overskudsvarmeafgift.

Som følge af, at virksomhederne fremover vil kunne få den samme godtgørelse af elafgiften på el anvendt til proces og til rumvarme m.v., ophæves regler om betaling af overskudsvarmeafgift for elbaseret energikilder.

Virksomheder der anvender gas, biomasse eller kul til at opvarme proces, som de får afgiftsgodtgørelse for, skal dog i visse tilfælde stadig betale overskudsvarmeafgift.

Læs mere om overskudsvarme

Viden om el

Det nordiske elmarked fra 2023 til 2025

Forventningen til, hvordan elpriserne udvikler sig i fremtiden, er afgørende for elmarkedet og investeringer i energisektoren. Vi har samlet et overblik over de elementer, som kommer til at påvirke elmarkedet i Norden fra 2023 og frem til 2025.

Godt at vide

Det fremgår på din regning fra dit elselskab, om der er potentiale for godtgørelse af din elafgift.

Se regningseksempel

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort hele elafgiften på nær 0,4 øre/kWh, uanset om elektriciteten bruges til proces eller rumvarme mv.

Liberale erhverv er på lige fod med momsregistrerede virksomheder berettiget til at få godtgjort elafgift med den fulde afgift af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand på nær minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh. Dog er visse liberale erhverv undtaget fra denne hovedregel, hvilket betyder, at advokater, revisorer, arkitekter og reklamevirksomheder ikke har mulighed for at få godtgjort afgiften af den elektricitet, der går til procesformål. Denne særregel ophæves pr. 1. januar 2023.

Virksomheder, der ikke har været opmærksomme på deres mulighed for godtgørelse af betalt elafgift, kan få penge tilbage med op til tre års tilbagevirkende kraft.

For at opnå det skal der ske en korrektion af momsangivelsen for den periode, hvor afgiften er betalt. Fristen er derfor ikke ens for alle virksomheder, da den afhænger af, om virksomheden afregner moms på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis.