Reduceret elafgift erhverv

Virksomheder kan nyde fordel af reduceret elagift, når de køber og anvender elektricitet.

Hvad kan din virksomhed spare?

Som virksomhed har du mulighed for at realisere betydelige besparelser på dine elomkostninger. Generelt kan størstedelen af elafgiften for din elektricitetsforbrug godtgøres, uanset om du bruger strømmen til rumopvarmning, komfortkøling eller opvarmning af vand og andre formål.

Fra den 1. januar 2024 udgør elafgiften 76,1 øre pr. kWh. Det betyder, at din virksomhed kan modtage 75,7 øre pr. kwh tilbage i refusion. Grunden til, at det ikke er hele beløbet er, at virksomheder betaler en minimumsafgift på 0,4 øre/kWh som de ikke får godtgjort, når de søger refusion af elafgiften fra Skat.

Ved at drage fordel af disse refusionsmuligheder kan din virksomhed opnå betydelige økonomiske fordele og samtidig bidrage til at reducere dine samlede energiomkostninger.

 

 

Et eksempel:
Samlet forbrug  200.000 kWh årligt
Elafgiftssats 1. januar - 31. december 2024  76,1 øre pr. kWh ekskl. moms
Samlet afgift  152.200 kr. ekskl. moms
Godtgørelsessats 1. januar - 31. december 2024  75,7 øre pr. kWh ekskl. moms
Samlet godtgørelse  151.400 kr. ekskl. moms
Samlet afgift, der ikke godtgøres  800 kr. ekskl. moms

Momsregistrerede virksomheder skal ikke sondre mellem el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling, og de behøver derfor ikke at foretage måling af deres elforbrug til rumvarme m.v., men kan få godtgørelse af hele elafgiften på nær minimumssatsen på 0,4 øre/kWh.

Nedsat elafgift i liberale erhverv

Nedsat elafgift til liberale erhverv

Fra 1. januar 2023 kunne liberale erhverv alene få godtgørelse af afgift for el i samme omfang, som de har fradrag for moms på fakturaen på elforbruget - uanset hvad elektriciteten anvendes til. 

Liberale erhverv omfatter:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer (dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration)
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklamebureauer
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører

Liberale erhverv kan, som udgangspunkt, få godtgørelse af deres fulde elforbrug på nær 0,4 øre/kWh, uanset om elektriciteten er anvendt til computere, belysning mv.v eller til rumvarme, varmt vand og komforkøling på linje med andre momsregistrerede virksomheder.

Hvordan søger du om nedsat elafgift?

Det fremgår på din faktura fra dit elselskab, om der er potentiale for godtgørelse af din elafgift. Hvis der er det, har din virksomhed 2 muligheder:

Mulighed 1:

Du kan som erhvervsdrivende, uanset årligt elforbrug, få godtgørelse for din elafgift. Det skal gå gennem din revisor.

Mulighed 2:

Er dine bygninger (erhverv og privat) opvarmet med el som hovedkilde, er du berettiget til at modtage reduceret elafgift for den del af dit elforbrug, der er udover 4.000 kWh/år. 

Sådan ansøger du om nedsat elafgift

Om din virksomhed benytter mulighed 1 eller mulighed 2 afhænger af din virksomheds anvendelseskode hos BBR. Tjek din anvendelseskode på BBR

Hvis din virksomhed har følgende anvendelseskode, skal du ansøge om reduceret elafgift via dit nuværende elselskab:

110: Stuehus til landbrugsejendom

120: Fritliggende enfamiliehus

121: Sammenbygget enfamiliehus

122: Fritliggende enfamiliehus i tæt-lav bebyggelse

131: Række-, kæde- og klyngehus 

132: Dobbelthus

140: Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus

150: Kolleguim

160: Boligbygning til døgninstitution

190: Anden bygning til helårsbeboelse

Opfylder din BBR ikke én af ovenstående krav, skal du benytte dig af første mulighed, som er godtgørelse gennem din revisor. Det er kun muligt at benytte én af ovenstående muligheder, da du ikke både kan modtage reduceret elafgift og få godtgjort din elafgift gennem din revisor.

Overskudsvarme fra industri og produktion kan genbruges til fjernvarme - og er grøn varme ud til fjernvarmeforbrugerne.

Overskudsvarme

Tidligere har virksomheder, som udnyttede overskudsvarme fra proces til rumvarme ved hjælp af særlige installationer, skulle betale overskudsvarmeafgift.

Som følge af, at virksomhederne fremover vil kunne få den samme godtgørelse af elafgiften på el anvendt til proces og til rumvarme m.v., ophæves regler om betaling af overskudsvarmeafgift for elbaseret energikilder.

Virksomheder der anvender gas, biomasse eller kul til at opvarme proces, som de får afgiftsgodtgørelse for, skal dog i visse tilfælde stadig betale overskudsvarmeafgift.

Læs mere om overskudsvarme

Timepris el til erhverv

Produkt

Variabel el til timepris

Timepris el er til virksomheder, der følger elprisen time for time og ønsker at udnytte de tidspunkter på døgnet, hvor strømmen er billigst.

Godt at vide

Det fremgår på din regning fra dit elselskab, om der er potentiale for godtgørelse af din elafgift.

Se regningseksempel

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort hele elafgiften på nær 0,4 øre/kWh, uanset om elektriciteten bruges til proces eller rumvarme mv.

Liberale erhverv er på lige fod med momsregistrerede virksomheder berettiget til at få godtgjort elafgift med den fulde afgift af el anvendt til rumvarme, komfortkøling og varmt vand på nær minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh. Dog er visse liberale erhverv undtaget fra denne hovedregel, hvilket betyder, at advokater, revisorer, arkitekter og reklamevirksomheder ikke har mulighed for at få godtgjort afgiften af den elektricitet, der går til procesformål. Denne særregel ophæves pr. 1. januar 2023.

Virksomheder, der ikke har været opmærksomme på deres mulighed for godtgørelse af betalt elafgift, kan få penge tilbage med op til tre års tilbagevirkende kraft.

For at opnå det skal der ske en korrektion af momsangivelsen for den periode, hvor afgiften er betalt. Fristen er derfor ikke ens for alle virksomheder, da den afhænger af, om virksomheden afregner moms på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis.