Beplantning beskytter drikkevandsboringer og giver vildtet nye levesteder ved Follerup

PRESSEMEDDELSER • jul 07 2017, 10:42

Omkring en drikkevandsboring skal der være en beskyttelseszone med en radius på 25 m, hvor der er restriktioner om arealanvendelsen. I samarbejde med landmænd og HedeDanmark har TREFOR Vand beplantet 25 meter beskyttelseszoner om syv drikkevandsboringer ved Follerup til gavn for grundvandet og vildtet.

Et samarbejde mellem Follerup-områdets landmænd, HedeDanmark og TREFOR Vand betyder nu, at syv drikkevandsboringer er beskyttet mod uheld og akutte forureninger, samtidig med at dyrelivet har fået nye levesteder og oaser at gemme sig i. Oven i købet skærmer de nye beplantninger for boringshusene over vandboringerne, som ikke alle synes er kønne.

”Hovedformålet med beplantningerne er grundvandsbeskyttelse, men jo mere værdi for mennesker og dyr vi kan få med i vores grundvandsbeskyttende løsninger jo bedre,” siger Ole Silkjær, geolog ved TREFOR Vand, og fortsætter:

”Vi vil gerne arbejde sammen med landbruget og øvrige arealinteressenter om grundvandsbeskyttelse i de områder, hvor vi indvinder vand. Løsningerne må samtidig gerne være værdiskabende for dem, der benytter området. Det opnår vi med vildtremiser omkring vores indvindingsboringer”.

Drikkevandsboringer og vildtremiser passer godt til hinanden

En vildtremise skal som hovedregel have en vis størrelse, holde vinden ude og lukke solen ind, og følger man de råd er der god chance for, at man har skabt et område, vildtet sætter pris på at opholde sig i. Beplantningen skal være lysåben i midten og tæt i kanterne og arealet skal være på ca. 2000 m2, og det er omtrent størrelsen af en 25 meter beskyttelseszone.

Lige omkring drikkevandsboringen skal der være plads til at arbejde med kraner og pumper, så den holdes fri, men i udkanten af 25 meter-zonen må der gerne være skærmet af med træer og buske.

”Det er ikke første gang HedeDanmark planter vildtremiser omkring drikkevandsboringer, og det fordi de harmonerer rigtig godt med arealinteresser i områder, hvor man indvinder vand,” siger plantningskonsulent Jakob Nielsen fra HedeDanmark.

”Vildtbeplantninger fungerer desuden som ”trædesten” og spredningskorridorer i det åbne land, og de skaber sammenhæng i et ofte monotont dyrkningslandskab. Det er en rigtig god løsning på en fælles udfordring,” siger Jakob Nielsen.

Allerede indenfor et år vil småvildt som harer og fasaner indfinde sig, og beplantningen vil danne godt ly for større vildt efter tre år, mens der vil gå fem-syv år, før den er helt tæt på de fleste jorde. Grundvandsbeskyttelse er til gengæld allerede begyndt ved plantningen af de nye træer og buske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

25 meter zonen

Der står i miljøbeskyttelsesloven, at der omkring indvindingsboringer til almene vandværker skal der være beskyttelseszoner på 25 meter, så grundvand og drikkevand sikres mod forurening nær boringerne. Indenfor 25 meter zonen siger loven, at jorden ikke må dyrkes, gødes eller sprøjtes. Der må ikke opbevares miljøfremmede stoffer på arealet. Hvis der står græs derpå, må man gerne slå det, holde kreaturer eller vende med landbrugsmaskiner. Zonen kan også beplantes delvist.

Vildtremiser

En vildtremise kan bestå af 5 dele: 1. en kantbeplantning, der holder vinden ude. 2. et område med lave træer og store buske til skjul. 3. lave træer og buske med bær og nødder, som kan give føde. 4. lave buske. 5. et åbent areal, hvor drikkevandsboringen er lokaliseret. Kilde: Naturstyrelsen.