Indefrysning af eludgifter

Vilkår og betingelser

Vilkår for Indefrysningsordning – Tillæg til aftale om salg af elektricitet

Dette tillæg til aftale om salg af elektricitet ("Tillægget") er indgået mellem EWII Energi A/S CVR nr. 20810440, Kokbjerg 30, 6000 Kolding ("Leverandøren"), og kunden ("Kunden").

 

1. Baggrund og forholdet til den Oprindelige Aftale

1.1 Tillægget er indgået, efter Kundens anmodning om indefrysning i overensstemmelse § 4, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder, jf. lov nr. 1387 af 5. oktober 2022 om en indefrysningsordning for høje energiregninger. Tillægget indeholder særlige vilkår om indefrysning, som gælder i tillæg til den Oprindelige Aftale.

1.2 Definitioner anvendt i den Oprindelige Aftale har samme betydning i Tillægget. Når der i den Oprindelige Aftale refereres til "denne Aftale" eller "Aftalen", skal referencen forstås som en henvisning til både den Oprindelige Aftale og Tillægget, dog kun så længe Tillægget er gældende. Bortset fra, hvad der fremgår af Tillægget, gælder bestemmelserne i den Oprindelige Aftale fuldt ud.

1.3 Kundens misligholdelse af den Oprindelige Aftale har ikke indvirkning på Tillæggets gyldighed. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til Tillægget, vil Leverandøren indlede et separat inddrivelsesforløb i henhold til gældende lovgivning uafhængigt af den Oprindelige Aftale.

1.4 Tillægget er som minimum gældende i hele Indefrysningsperioden (som defineret nedenfor i pkt. 2.1), 12 efterfølgende måneder samt i hele afviklingsperioden, jf. pkt. 2.5. Tillæggets gyldighedsperiode kan forlænges og/eller ændres som følge af ændringer i lovgivningen om indefrysning. 

2. Generelle vilkår om indefrysning

2.1 Med virkning fra Kundens tilmelding til indefrysningsordningen, dvs. ved indgåelsen af dette Tillæg er vilkårene gældende.

2.2 En energiregning, der er udstedt i Indefrysningsperioden, er omfattet af Kundens Indefrysningsordning og vilkårene i Tillægget, såfremt energiregningen ikke allerede er betalt.

2.3 En krediteret og genudstedt energiregning kan maksimalt omfatte en regningsperiode på op til 1 måned forud for Indefrysningsperiodens påbegyndelse.

2.4 Anmodningen om indefrysning omfatter hele Indefrysningsperioden, medmindre Kunden afmelder Indefrysningsordningen, jf. pkt. 5, fraflytter adressen, jf. pkt. 7, skifter til en anden leverandør, jf. pkt. 8, eller den Oprindelige Aftale ophører.

2.5 De første 12 måneder efter Indefrysningsperiodens udløb er afdragsfrit. Derefter kan Kunden vælge at indfri hele beløbet eller at indgå i en 4-årig afdragsperiode, jf. pkt. 4.1. Afviklingsperioden påbegyndes 12 måneder efter Indefrysningsperiodens udløb. Kunden kan desuden til enhver tid indfri den samlede indefrysningsgæld, jf. pkt. 4.3.

2.6 Ved tilmelding til Indefrysningsordningen tilmeldes husstanden/virksomheden på kundeforholdet.  Personer registreret på kundeforholdet hæfter for den samlede indefrosne gæld inkl. renter og gebyrer indtil gælden er indfriet.

2.7 Såfremt gælden overdrages til offentlig inddrivelse, vil det alene være den fysiske eller juridiske person (CPR/CVR nr.), som har foretaget tilmeldingen, der hæfter for gælden.

2.8 Ved tilmelding til Indefrysningsordningen accepterer kunden, at selskabet har ret til at opdatere stamdata i DataHub og på kundeforholdet.  

3. Gebyr

3.1 Leverandøren kan i overensstemmelse med § 11, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder opkræve et gebyr for omkostninger, som Leverandøren har ved at administrere Indefrysningsordningen, herunder omkostninger til IT-udvikling, håndtering af henvendelser, datahåndtering, andre administrative løsninger mv. Gebyret udgør 200,00 kr. ved tilmelding, og 10,00 kr. pr. opkrævning i administrationsgebyr i afviklingsperioden. Gebyrerne er momsfritaget.

3.2 Gebyret kan opkræves direkte hos Kunden i hele Indefrysningsordningens løbetid, medmindre Kunden indfrier den samlede indefrysning på et tidligere tidspunkt under Indefrysningsordningens løbetid, jf. § 11, stk. 3 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder. Leverandøren kan dog altid opkræve gebyr i hele Indefrysningsperioden og den afdragsfrie periode på 12 måneder, uanset om Kunden indfrier indefrysningen under Indefrysningsordningens løbetid, eller den Oprindelige Aftale ophører, jf. § 11, stk. 4 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

3.3 Leverandøren kan forhøje gebyret, hvis de faktiske omkostninger i forbindelse med Leverandørens administration af Indefrysningsordningen stiger. Forhøjelse af gebyret varsles senest 3 måneder før den første opkrævning af det forhøjede gebyr. Varslingen sker individuelt til Kunden via en meddelelse pr. e-mail, på energiregningen eller anden individuel kommunikation. Varslingen vil desuden ske på Leverandørens hjemmeside eller tilsvarende online platform.

4. Afdragsordning

4.1 Kunden skal senest 1 måned, før afviklingsperioden påbegyndes, meddele Leverandøren, om den samlede indefrysningsgæld afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries. Meddelelse herom til Leverandøren skal ske via Leverandørens hjemmeside, anden elektronisk kommunikation såsom e-mail eller ved personlig, herunder telefonisk, henvendelse.

4.2 Hvis Kunden ikke har truffet beslutning inden for fristen i pkt. 4.1, skal Kunden afdrage indefrysningsgælden over en 4-årig periode.

4.3 Kunden kan til en hver tid vælge at indfri den samlede indefrysningsgæld.

4.4 Leverandøren opgør den samlede indefrysning senest i forbindelse med den førstkommende periodeafregning efter udløbet af Indefrysningsperioden.

5. Afmeldelse af Indefrysningsordningen

5.1 Kunden kan løbende vælge at afmelde Indefrysningsordningen. En sådan afmeldelse omfatter alene de energiregninger, der udstedes efter Kundens afmelding. Afmeldingen skal kommunikeres til Leverandøren på samme måde som angivet i pkt. 4.1 og afmeldingen skal ske inden den 1. i hver måned, for at sikre at næste regning ikke indefryses.

5.2 Kunden skal efter afmelding beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller indfries straks, når afviklingsperioden påbegyndes. Pkt. 4.1 - 4.4 er tilsvarende gældende ved Kundens afmelding.

5.3 Kunden kan inden for Indefrysningsperioden på ny anmode Leverandøren om indefrysning, jf. § 4 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

5.4 Erhvervskunders afmeldingspligt

5.4.1 Uanset pkt. 5.1-5.3 skal Kunden straks afmelde Indefrysningsordningen, hvis Kunden overskrider beløbsgrænsen, som fremgår af § 13, stk. 1, § og 15, stk. 1 i lov om en indefrysningsordning forhøje energiregninger. Beløbsgrænsen skal beregnes på koncernniveau.

5.4.2 Kunden skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling og oplyse, om tilbagebetalingen vil ske til en eller flere energileverandører.

5.4.3 Beløbet opkræves senest i forbindelse med den førstkommende energiregning til Kunden, hvor Leverandøren har mulighed for at opkræve beløbet, jf. pkt. 5.4.2.

6. Renter

6.1 Rentesatsen for indefrysning af Kundens energiregninger er fastsat til 2% for privatkunder og 4,4% for erhvervskunder pr. år, jf. § 4, stk. 7, i lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger og § 9, stk. 1 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder. Særligt for så vidt angår erhvervskunder fastsætter Klima-, energi- og forsyningsministeren rentesatsen for de 12 efterfølgende måneder samt for den 4-årige afviklingsperiode. Ændringer i den fastsatte rentesats skal varsles til Kunden senest 6 måneder, inden ændringen får virkning.

6.2 Renter på en energiregning, der er omfattet af Indefrysningsordningen, påløber fra dagen efter den dag, hvor energiregningen forfalder.

6.3 I Indefrysningsperioden samt i de efterfølgende 12 afdragsfri måneder tilskrives renterne bagudrettet ved udgangen af henholdsvis Indefrysningsperioden og de 12 efterfølgende måneder.

6.4 Hvis der gælder en 4-årig afviklingsperiode for Indefrysningsordningen, jf. pkt. 4.1-4.2, tilskrives renterne bagudrettet, hver gang Kunden foretager et afdrag. Renten tilskrives på baggrund af Kundens restgæld på tidspunktet for seneste afdrag.

7. Fraflytning

7.1 I tilfælde af Kundens fraflytning opgør Leverandøren Kundens samlede indefrysning.

7.2 Kunden skal på ny anmode om indefrysning, hvis Kunden vil benytte sig af Indefrysningsordningen på sin nye adresse, når fraflytningen er sket, og den samlede indefrysning opgjort, jf. pkt. 7.1.

7.3 Kunden kan dog vælge at videreføre den eksisterende Indefrysningsordning på den nye adresse, hvis Kunden fortsætter i aftaleforholdet med Leverandøren på den nye adresse. Ønsker Kunden videreførelse af Indefrysningsordningen, skal Kunden meddele dette til Leverandøren på sammen måde som beskrevet i pkt. 4.1 inden for den tidsfrist, der er angivet i den Oprindelige Aftale om meddelelse vedrørende fraflytning.

7.4 Kunden skal i forbindelse med fraflytning beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode, når afviklingsperioden påbegyndes eller indfries straks. Pkt. 4.1 - 4.4 er tilsvarende gældende ved Kundens fraflytning.

8. Leverandørskifte og ophør af den Oprindelige Aftale

8.1 Ved leverandørskifte opgør Leverandøren den samlede indefrysning, som Leverandøren har ydet Kunden. Dette gælder også, hvis den Oprindelige Aftale inklusive dette Tillæg ophører af andre grunde end leverandørskifte.

8.2 Pkt. 7.2 og 7.4 gælder tilsvarende ved leverandørskifte.

9. Kundens accept af videregivelse af oplysninger om Indefrysningsordningen

9.1 Leverandøren har i forbindelse med håndtering af Kundens anmodning om at tilmelde sig Indefrysningsordningen samt administration af Indefrysningsordningen indsamlet og behandlet følgende oplysninger:

 1. Kundens navn og kontaktoplysninger såsom aktuel adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 2. Referencenummer, kundenummer eller aftalenummer
 3. Leveringsadresse
 4. Aftagenummer
 5. CPR-nr. eller tilsvarende identifikationsnummer (eksempelvis pasnummer, kørekortnummer, TIN-nummer (internationalt skattenummer), Social-Security-nummer eller CRS-nummer (Common Reporting Standard-nummer, udenlandsk skatteidentifikation)) for samtlige personer i husstanden, som hæfter for energiregningen
 6. Beløb til inddrivelse fordelt på hovedstol og rente
 7. Fordringens stiftelsesdato, dvs. Indefrysningsperiodens ophørsdato
 8. Fordringens forfaldsdato
 9. Hvilken periode kravet angår
 10. Sidste rettidige betalingsdato inden evt. rykkerskrivelser til Kunden
 11. Supplerende beskrivelse af fordringen

9.2 Ved anmodning om indefrysning og accept af dette Tillæg accepterer Kunden, at Leverandøren er forpligtet til at udlevere oplysningerne nævnt i pkt. 9.1 til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en anmodning om en overtagelse af en fordring i henhold til bekendtgørelse om likviditetslån mv. til energivirksomheder ved indefrysning af høje energiregninger for husholdninger, virksomheder mv., jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

9.3 Ved anmodning om indefrysning og accept af dette Tillæg accepterer Kunden endvidere, at Energistyrelsen kan indhente disse oplysninger fra Leverandøren samt videregive de modtagne oplysninger til Erhvervsstyrelsen, når Energistyrelsen eller Erhvervsstyrelsen skal anvende oplysninger i forbindelse med tilsyn efter de i pkt. 9.2 nævnte bekendtgørelser. Tilsvarende kan Forsyningstilsynet indhente de nævnte oplysninger fra Leverandøren eller andre myndigheder, når Forsyningstilsynet skal anvende oplysningerne i forbindelse med tilsyn efter bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder.

9.4 Leverandørens behandling af Kundens personoplysninger er reguleret i Leverandørens persondatapolitik, som er tilgængelig på: www.ewii.dk/privat/persondatapolitik.