Tvister og klager

Vi tager vores kunder alvorligt - også hvis du er utilfreds med EWII. Her kan du læse mere om dine muligheder for at klage.

I tilfælde af tvist om forhold, der udspringer af kontrakten, kan du klage til EWII.

Vi træffer hurtigst muligt og senest 3 måneder efter indgivelse en afgørelse i sagen.

Du kan oprette en klage på ewii.dk/kontakt, sende en e-mail til: ewii@ewii.dk eller sende et brev til:

 

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Såfremt du ikke er tilfreds med den af EWII meddelte afgørelse eller behandling i øvrigt, kan du indgive en klage over vores afgørelse til:

 

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
E-mail: post@energianke.dk
www.energianke.dk 

 

Private forbrugere har endvidere mulighed for at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt klagen falder uden for Ankenævnet på Energiområdets kompetence. Kunden kan indgive en klage til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk

Klagevejledningen findes på www.forbrug.dk

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her:

http://ec.europa.eu/odr  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: kunde@ewii.dk

 

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedeligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold der udspringer af denne abonnementsaftale.