CO2 udledning og elproduktion

Vi bidrager alle til CO2 emission – det sker blot ved, at vi trækker vejret. Men hvad er CO2 egentlig, og hvor meget af det udleder vi gennem vores daglige elforbrug?

Hvad er CO2?

CO2 er også kendt som kuldioxid og er en gasart, som findes naturligt i atmosfæren. Selvom CO2 kan være problematisk på visse områder, er den samtidig afgørende for vores overlevelse. Uden den vil planter og afgrøder ikke kunne udføre fotosyntese, der er nødvendig for deres vækst. Derudover bidrager CO2 til at opretholde jordens temperatur på et niveau, der gør, at dyr og mennesker kan overleve.

CO2 er derfor ikke problematisk, når mængden er passende. Hvis balancen i CO2 regnskabet tipper på grund af overskydende udslip, bliver det imidlertid en anden historie. Det kan føre til overdreven opvarmning, polaris der smelter, havenes vandstande som stiger, ændringer eller stop i havstrømme. Det betyder, at jorden vil stå over for alvorlige udfordringer.

Hvor meget CO2 pr. kWh el udleder vi gennem vores hverdag? Følg med i CO2 udledning time for time og om der er grøn strøm nu. Se emission

CO2 udledning i elproduktionen

Når du bruger strøm i dit hjem, udleder du CO2 - hvor meget afhænger af din elaftale. Ved at vælge en grøn elaftale, kan du bidrage til at reducere den samlede CO2 udledning pr. kWh el.

Mængden af CO2 udledning eller CO2 emission i forbindelse med elproduktion afhænger nemlig af måden strømmen produceres på.

CO2 udledningen er højest, når strømmen produceres ved forbrænding af fossile brændstoffer som olie, naturgas eller kul. Hvis produktionen sker ved at brænde affald af, er udledningen lidt mindre, men miljøpåvirkningen er stadig betydelig. 

Når halm bliver brændt af for at producere el, er CO2 udledningen den samme, som hvis halmen var blevet liggende og nedbrudt på marken. Det samme gælder for forbrænding af biogas, biomasse og den bionedbrydelige del af affaldet, da de anses for CO2-neutrale energikilder. Én særlig udfordring ved at producere el ved hjælp af halm, biogas, biomasse og bionedbrydeligt affald er mængden af ressourcer. De er nemlig begrænsede, og der er ikke tilstrækkeligt i Danmark til at dække de danske husstandes elforbrug.

Til gengæld er sol, vand og vind altid tilgængelige, hvilket gør disse vedvarende energikilder ideelle til at reducere CO2 udledningen.

 

Vælg grøn strøm, så du reducer CO2 udledningen

Hvis du vælger vores elaftale Grøn Prisloft eller Grøn Timepris, bliver din strøm leveret primært fra vedvarende energikilder som vindmøller, solceller og vandkraft. Det resulterer i en lav CO2 udledning pr. kWh el.

Ofte vil elprisen være lavest i de timer, hvor de vedvarende energikilder producerer mest strøm. Det skyldes, at el fra især vindmøller og solceller er billigere at producere og derfor også billigere at forbruge.

Selvom du har valgt grøn strøm, vil der stadig være tidspunkter på dagen, hvor den er mere grøn end på andre. Det er uanset hvilken type elaftale, du har valgt.

Når du holder øje med udviklingen i elpriser time for time, har du også bedre mulighed for at planlægge dit elforbrug, så du bruger strøm, når den udleder mindre CO2.

Klimaet vinder også ved, at du går efter den billige strøm, for når strømmen er billig, er den næsten altid grøn.

Se vores grønne elaftaler

Sådan opnår vi en lavere CO2 emission

Fossile brændstoffer i elproduktionen, opvarmning og transport er en af de betydelige bidragsydere til CO2 emission. Ved at udfase olie, gas, kul, benzin og diesel kan vi opnå betydelige reduktioner, og Danmark er allerede godt i gang med denne overgang.

I 2022 udledte en gennemsnitlig kilowatt-time fra stikkontakten 130 gram CO2 – det er et fald for den gennemsnitlige CO2 emission på 13 % sammenlignet med 2021. I takt med at de fossile energikilder erstattes af vedvarende energiformer, forventes det tal at falde gradvist. Ifølge Energinets Miljøredegørelse for 2022 forventes CO2 udledningen fra el- og kraftvarmeproduktion at falde til 3,5 gram udledt CO2 pr. forbrugt kWh i 2032. Kilde: Energinet

Selvom tallet forventes at falde, vil det aldrig gå i nul, da der altid vil være CO2 emission forbundet med produktion og vedligeholdelse af vindmøller, vandkraftværker, solcelleanlæg og elnettet.

Vil du vide mere om CO2?

Strøm bliver ofte billigere, når den udleder mindre CO2. Hvorfor? Fordi teknologier, der laver strøm med mindre CO2, er blevet mere billigere og konkurrencedygtige. Når man bruger sol- og vindkraft, kan man spare penge på brændstof, og det er også bedre for miljøet ved at mindske klimaforandringer. Når strømproduktionen er klimavenlig på lang sigt, bliver priserne mere stabile og forudsigelige, hvilket gør strømmen billigere og mindre belastende for miljøet.

Grøn strøm produceres primært fra vedvarende energikilder, mens konventionel strøm ofte kommer fra forbrænding af fossile brændstoffer. Ved at vælge grøn strøm kan du reducere din CO2-udledning og støtte en mere klimavenlig energiproduktion.

Læs mere om grøn strøm

Du kan reducere CO2-udledningen ved at skifte til en grøn elaftale, hvor strømmen er produceret med vedvarende energikilder som sol- eller vindkraft. Energibesparende foranstaltninger, såsom at bruge energieffektive apparater og lyskilder, kan også bidrage til at mindske dit samlede strømforbrug.

Læs hvordan du ellers kan spare energi

Dit elforbrug påvirker CO2-udledningen, da produktionen af elektricitet ofte involverer forbrænding af fossile brændstoffer som kul, gas eller olie. Disse processer frigiver CO2 og bidrager til drivhuseffekten.

Produkt

Få Introstrøm til 0 kr. i abonnement og tillæg i 6 måneder

Vil du have el uden abonnement? Få strøm til timepris i 6 måneder uden abonnement, hvis du også har internet fra EWII på samme adresse.